Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση υποψηφιότητας

Προκήρυξη 2023-2023

Πρόγραμμα εξαμήνου

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Σκοποί

Οι σκοποί του ΔΠΜΣ είναι:

1. η εξειδίκευση και η επιστημονική κατάρτιση αποφοίτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θετικής, Τεχνολογικής, Οικονομικής και Διοικητικής κατεύθυνσης με μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. η διά βίου εκπαίδευση, η παροχή και επικαιροποίηση γνώσεων νέων αντικειμένων της μαθηματικής επιστήμης και των τεχνολογιών αιχμής σε στελέχη και προσωπικό ιδιωτικών και δημοσίων φορέων στοχεύοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καλύπτοντας επαρκώς τις αυξανόμενες ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. η προαγωγή της μαθηματικής επιστήμης και η μέγιστη δυνατή στο εύρος εφαρμογή της στην τεχνολογία, στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στη διοίκηση.

Πληροφοριακό Υλικό

Κανονισμός Προγράμματος

Υπουργική Απόφαση

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας